POSLÁNÍ DOMOVA

  Posláním našeho zařízení je zajistit bydlení klientům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a tím vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  Jsme nápomocni klientům tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti a mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě.

  Naším cílem je, aby klienti zůstali součástí přirozeného místního společenství, seberealizovali se a žili způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

 

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY

Sociální služby jsou určeny dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze.

Na základě rozhodnutí o registraci poskytujeme pobytové služby osobám:

  • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního nebo kombinovaného onemocnění případně mentálního onemocnění a osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění
  • veškerá struktura:

1) mladí dospělí (19-26 let)

2) dospělí (27-64 let)

3) mladí senioři (64-80 let)

4) starší senioři (nad 80 let)

 

PRINCIPY

  • VÝBĚR: klienti sami nakládají s volným časem, zapojují se do nabízených aktivit (keramická dílna, komunita, muzikoterapie, atd.), zařízení pokoje (po dohodě se zařízením).
  • DOBROVOLNOST A NEZÁVISLOST: klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nabízené služby využívají klienti dle svých potřeb. Pracovníci domova respektují vlastní rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.
  • ROVNOST: službu poskytujeme cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní nebo etické menšině nebo jiného postavení.
  • RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HODNOT: zachováváme a podporujeme důstojnost každého klienta, jeho individualitu, potřeby a dosavadní hodnoty. Všichni pracovníci se řídí etickým kodexem pracovníků Domova.

 

VIZE ORGANIZACE

  Vizí organizace je udržení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a jejich rozšíření při zachování co nejnižších režijních nákladů včasnými opravami, údržbou areálu a prostor Domova a výběrem schopných zaměstnanců.

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

9.jpg

zelena_firma.JPG

domovsvojsice_logo_praha.jpg

,,Domov je místo, kde začal Tvůj příběh."

Návštěvnost stránek

082196
Domov Svojšice